مشارکت در پیشبرد تمدن

واحد اول: عدالت و یگانگی نوع بشر

 دوره های پیش رو

تاریخ دوره ها متعاقبا اعلام خواهد شد. لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتربا  registrar@lazoslearning.org تماس بگیرید.

تعهدات

به اتمام رساندن موفقیت آمیز دوره نیاز به صرف زمان و تلاش دارد و شرکت کنندگان لازم است که هر هفته وقت معینی را برای مطالعه مواد آموزشی، انجام تکالیف و شرکت در بحث (گفتگو) ها – که شامل چندین جلسه کلاس آنلاین هفتگی به مدت تقریبی 1.5 ساعت که احتمالا در روزهای شنبه یا یکشنبه است- اختصاص دهند.

این دوره به طور متوسط در هفته به 10 تا 15 ساعت صرف وقت نیاز دارد.

قیمت دوره

170 دلار امریکا

یک دوره هشت هفته‌ای در سطح کارشناسی ارشد که چارچوبی را مورد کاوش قرار می‌دهد که فرد دغدغه‌مندِ تحول اجتماع درون این چارچوب اقدام می‌کند و دربارۀ اقدامات خود تأمل می‌نماید. متن مطالعاتی این دوره از سه فصل تشکیل شده است. در این دوره ماهیت یک چارچوب مفهومی در حال تکامل بررسی می‌شود، چارچوبی که اقدامات و افکار ما را در حین مشارکت در فرآیند پیشبرد تمدن در بر گرفته و بر آنها اثر می‌گذارد. همچنین دو عنصر بنیادی چارچوب – عدالت و یگانگی نوع بشر – مورد بحث و کاوش قرار می‌گیرند.

محتوای دوره

این دوره که توسط بنیاد آموزش و کاربرد علوم (فوندایک) طراحی شده ، چارچوبی را مورد کاوش قرار می‌دهد که فرد دغدغه‌مندِ تحول اجتماع درون این چارچوب اقدام می‌کند و دربارۀ اقدامات خود تأمل می‌نماید.

برای شرکت در اقداماتی که منتج به یک تغییر اجتماعی معنی دار می شوند، فرد باید اصول معینی را بکار گیرد که با هم سازگار باشند و پایه های یک چارچوب مفهومی جامع را شکل دهند. درک این اصول و چگونگی به اشتراک گذاری و بکار بردن آن را فرد باید یاد بگیرد. این یاد گیری هم از طریق مطالعه فردی و هم از طریق تعامل با جامعه به صورت شرکت در گفتگو ها، برداشت از آنها و عمل اتفاق می افتد.

عناصری که چارچوب مفهومی را شکل می دهند در این متن مورد کاوش قرارگرفته و به گروههایی طبقه بندی می شوند که شامل مفاهیم اساسی وجود، نقش دانش در زندگی افراد و توسعه اجتماع، اصول و ارزش ها و رویکرد ها و روش ها است. عناصر مختلفی از هر مقوله در واحد هایی که این متن را شکل می دهند مورد بحث قرار خواهد گرفت.

واحد اول با عنوان ” عدالت و یگانگی نوع بشر”، شامل سه فصل است. فصل اول ماهیت یک چارچوب مفهومی در حال تکامل را بررسی می کند که افکار و رفتار ما را وقتی در پیشبرد تمدن شرکت می کنیم در بر می گیرد. دو فصل بعدی هر کدام به ترتیب به یکی از عناصر چارچوب اختصاص یافته است: اصل یگانگی نوع بشر در فصل 2 و عدالت به عنوان یک خصیصه ضروری فردی و در جریان ها و ساختار های اجتماعی در فصل 3 .