تاریخ دوره‌ها و هزینه‌ها

مشارکت در پیشبرد تمدن: به سوی یک چارچوب

واحد اول: عدالت و یگانگی نوع بشر

هزینه دوره:  US$160.00

مهلت ارسال تقاضانامه تاریخ باز شدن سایت آموزشی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره

 

Unit 2:  Knowledge

هزینه دوره:  US$90.00

مهلت ارسال تقاضانامه تاریخ باز شدن سایت آموزشی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره

گفتمان اقدام اجتماعی

واحد اول : مفاهیم اساسی

هزینه دوره:  $140.00

مهلت ارسال تقاضانامه تاریخ باز شدن سایت آموزشی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره

 

واحد دوم : تعلیم و تربیت

هزینه دوره:  $160.00

مهلت ارسال تقاضانامه تاریخ باز شدن سایت آموزشی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره

 

واحد سوم : علم

هزینه دوره:  $160.00

مهلت ارسال تقاضانامه تاریخ باز شدن سایت آموزشی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره