دوره‌هایی برای افراد

دوره‌های ما افرادی را که در حیطه‌های مختلف مجهودات بشری به منظور ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی مشغول به فعالیتند گردهم می‌آورد و از این راه فرصتی فراهم می‌کند تا این افراد متونی را مطالعه کنند و درباره سوالاتی پیرامون هدف و کارآمدی کوشش‌های شان با یکدیگر مشورت نمایند و دربارۀ اصول و ارزش‌هایی که فعالیت آنان را جهت می‌‌دهد تفکر کنند، به این ترتیب آنان را قادر می‌سازد تا آنچه را انجام می‌دهند بهبود ببخشند.

با بهره‌مندی از یک سری مواد آموزشی که به نحوی اثربخش در حیطۀ توسعۀ و تغییر اجتماعی به کاررفته‌اند، آموزش‌هایی که ارائه می‌کنیم از مؤلفه‌های تعامل حضوری و آنلاین هر دو بهره‌مند است. این آموزش‌ها بر اهمیت حصول فهم درست اصول و مفاهیمی تاکید می‌کند که اقدام اجتماعی را جهت داده و هدایت می‌‌کند. گروه‌های شرکت کنندگان با پیشینه‌های مختلف گردهم می‌آیند تا با کمک یک راهنمای مجرب، مفاهیم اساسی مرتبط با اقدام اجتماعی را کاوش کنند و دربارۀ عناصر یک چارچوب مفهومی که به تلاش‌های هدفمند آنها در مسیر پیشبرد تمدن شکل می دهد، فهم عمیقتری حاصل کنند.

این دوره برای چه کسی مناسب است؟

دوره‌هایی که ارائه می‌کنیم برای افرادی است که می‌کوشند تا در فرآیند پیشبرد تمدن مشارکت کنند: دانشجویان فرآیند‌های اجتماعی، افرادی که به اقدام اجتماعی مشغولند، آنانی که شغل و حرفه‌شان به نحو ویژه‌ای معطوف به ارائه خدمات است، و کسانی که می‌خواهند درباره کاربست موثرتر اصول روحانی برای ایجاد تغییر، هر چه بیشتر بیاموزند.

متون این دوره به طور خاص به این نکته اشاره دارد که اقدامی با هدف مشارکت در پیشبرد تمدن نیازمند آن است که در درون یک چارچوب مفهومی منسجم انجام پذیرد، چارچوبی که میان افرادی که در یک گروه با هدف ایجاد تغییر مثبت با هم همکاری می‌کنند مشترک است. این چارچوب هم از طریق مطالعه مستمر نظریه‌ها و ایده‌هایی که فهم واضح‌تر عناصر چارچوب را ممکن می‌سازد و هم از طریق اقدام و گفتگوی مداوم میان افراد همفکر دربارۀ نتایج اقدامات شان، بسط و تکامل می‌یابد. شرکت کنندگان در دوره‌ها بهتر است که به نحوی به اقدام مشغول باشند. همچنین انگیزه شرکت کنندگان جهت مطالعه با مشاهده بی‌عدالتی‌های موجود در جهان و قصد و آرزوی خالصانه آنان برای ایجاد تغییر در زمینه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، شکل گرفته و افزایش می‌یابد.

apply_now