چگونگی ارسال تقاضا برای ثبت نام

توصیفی دربارۀ هر یک از دوره‌هایی که ارائه می‌کنیم در صفحه “توصیف دوره” قابل دستیابی است.

مرحله اول

تاریخ هایی که در آنها دوره ارائه می‌شود، مهلت ثبت نام، و هزینه دوره را نگاه کنید.

مرحله دوم

تقاضانامه دوره‌ای را که مایلید در آن ثبت نام کنید از سایت دریافت مایید.

مرحله سوم

تقاضانامه را کامل کنید و آن را از طریق ایمیل به این آدرس ارسال کنید registrar@lazoslearning.org.

مرحله بعدی چیست؟

باید در ظرف مدت 48 ساعت یک تاییدیه دریافت کنید. سپس، دعوتنامه برای شروع دوره حدودا یک ماه قبل از زمان آغاز دوره برای شما ارسال خواهد شد. دعوتنامه حاوی اطلاعات بیشتری درباره دوره، شیوه پرداخت هزینه دوره و چگونگی ورود به سایت است.

سوالات

هر زمان و در هر مرحله که پرسش‌هایی داشتید می‌توانید با بخش ثبت نام تماس بگیرید registrar@lazoslearning.org.