اطلاعات بیشتر

گفتمان اقدام اجتماعی

واحد اول – مفاهیم اساسی (دریافت تقاضا نامه)
واحد دوم – تعلیم و تربیت (دریافت تقاضا نامه)
واحد سوم – علم (دریافت تقاضا نامه)

محتوای دوره

شرکت کنندگان در گفتمانی درباره اقدام اجتماعی چند مفهوم بنیادی را که کمک می‌کند گفتمانی درباره اقدام اجتماعی شکل گیرد بررسی می‌کنند مانند هدف از وجود انسان، ماهیت انسان، و رابطه میان فرد و موسسات اجتماعی. شرکت کنندگان دربارۀ این لحظه تاریخی که بشریت در حال گذر از آن است تأمل می‌کنند و دربارۀ ماهیت یک هدف دوجانبه اخلاقی – تحول فرد و اجتماع – می‌اندیشند؛ هدفی که قرار است به مجهودات ما جهت دهد. متن مورد مطالعه دو نیروی اساسی را که پیوسته باید در زندگی ما عمل کنند، یعنی کشش به زیبایی و شوق به دانش، بررسی می‌نماید و بیان می‌کند که هدف اخلاقی تنها از طریق زندگی مشحون از خدمت به بشریت می‌تواند دنبال شود. متن با بررسی یک ایدۀ حیاتی دیگر برای اقدام اجتماعی به پایان می‌رسد: خدمت حقیقی نیازمند حالت خاضعانه و خالصانه یادگیری است.

این دوره بر اهمیت زبان به عنوان ابزاری تاکید می‌کند که تأمل دربارۀ تجربه را به شکلی منظم ممکن می‌سازد، و همچنین در جستجوی آن است که قوای نگارش و بیان را تقویت کند تا اهداف و آمال بتوانند به نحو دقیق‌تر و روشن‌تری بیان شوند و ماهیت اقدام و یادگیری واضح‌تر توصیف شود.

طول دوره چقدر است؟

مدت مطالعه آنلاین واحد اول از متن گفتمانی درباره اقدام اجتماعی یازده هفته و واحد دوم و سوم هر کدام دوازده هفته است. در برخی مواقع دوره‌ها ممکن است در قالب‌و شکل دیگری نیز ارائه شود.

زمان و کار مورد نیاز برای شرکت در این دوره چقدر است؟

شرکت کنندگان به طور متوسط و به طور تقریبی هفته‌ای ده تا پانزده ساعت برای مطالعه و نوشتن تکالیف وقت صرف می‌کنند.